Phuong hỏi 1 tháng trước
Khuyến Nhạc Nhân viên trả lời 4 tuần trước

http://khuyennhac.net/thuong-lam-thay-co-oi.html