Content: Mỗi ngày rà soát và sẽ up thêm 5 bài hát tại Khuyến Nhạc. Do đang làm một mình và không có nhiều thời gian nên nếu cần bài hát nào mới, Nhờ mọi người thông báo mình tại Group facebook với đường link bên dưới nhé.

Group facebook khuyến nhạc

Cập nhật mới: 

  • Cố gắng hoàn thiện đầy đủ sheet nhạc các bài hát 
  • Nâng cấp video + sheet nhạc sibelius. 

Tính năng

  • Đang cập nhật tính năng báo lỗi trên từng bài viết. 
  • Chuyển tiếp thông báo qua group fb